Pitanja u vezi sa „istovetnošću isplata” u reosiguranju prema engleskom pravu, uz komparativni pregled pravnih sistema Nemačke i SAD

Apstrakt

„Istovetnost isplata” je za tržišta reosiguranja bitan princip. S obzirom na to da se u najrazvijenijim državama ovo pravilo dugo razvijalo, baveći se njegovim ključnim aspektima, ovaj članak predstavlja pokušaj analize razvoja i razlika u pravima Engleske, Nemačke i SAD.
Analiza ukazuje na razlike i sličnosti između navedenih pravnih sistema, kao i na to da postoje oblasti koje nisu ispravno rešene, posebno u vezi sa distribucijom reosiguranih šteta na pratećeg reosiguravača.