Politika EU u oblasti prava osiguranja i reosiguranja i mogućnost harmonizacije: stvarnost ili fikcija?

Apstrakt

U pokušaju da dodatno promoviše unutrašnje tržište, Evropska komisija je predložila Opšti referentni okvir (Common Frame of Reference – CFR) i stvaranje alternativnog modela za donošenje neobavezujućeg Evropskog građanskog zakonika. U okviru CFR, pravo osiguranja ima istaknutu ulogu zbog značaja sektora osiguranja za privredu EU, osobina ugovora o osiguranju kao i posebne finansijske prekogranične trgovine i potrebe da se dovrši izgradnja unutrašnjeg tržišta osiguranja. U tom smislu, Direktiva o reosiguranju 2005/68/EC i Direktiva o solventnosti II koncipirane su tako da u toj oblasti popune prazninu radi postizanja homogenog regulisanja osiguranja i reosiguranja.U ispitivanju trenutnog statusa prava osiguranja i reosiguranja EU, politike EU i razloge koji ga opravdavaju, kao i najnoviji razvoj predloženog CFR kao alternativnog instrumenta za neobavezujući Evropski građanski zakonik, u članku se istražuje budućnost evropskog prava osiguranja, najbolji način da se postigne harmonizacija u sektoru osiguranja i očekivani uticaj harmonizacije na unutrašnje tržište.