Praksa unakrsne prodaje proizvoda osiguranja i Predlog Direktive o posredovanju u osiguranju II

Apstrakt

Autor u radu pažnju posvećuje praksi unakrsne prodaje osiguranja zajedno sa bankarskim ili investicionim uslugama što je regulisano Predlogom za izmenu Direktive EU o posredovanju u osiguranju 2002/92. Posebno se ukazuje na činjenicu da rizici paketa prizvoda koji se nude potrošačima se, po pravilu, razlikuju od rizika njegovih pojedinačnih delova. Stoga, na zahtev potrošača, posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje imaju obavezu da daju adekvatan opis različitih delova paketa i načina na koji njihov uzajamni odnos menja povezane rizike u odnosu na potrošača. Autor zaključuje da kombinovana prodaja proizvoda može biti u korist potrošača, pod uslovom da su prodajni postupci u skladu sa Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksa, budući da takvi postupci ne smeju biti agresivni, nepošteni ili prevarni.