Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje

Apstrakt

Kako bi poslovanje društava za osiguranje odražavalo složenosti, obim, profil i stepen rizika kojima su izložena, društva za osiguranje, odnosno njihovi vlasnici, trebalo bi da organizuju korporativno upravljanje na način koji neće imati negativan uticaj na sveobuhvatnu izloženost riziku i profil rizika u dužem roku, kao i na način koji neće sprečiti, niti otežati ostvarivanje poslovnih ciljeva, strategije poslovanja i operativnih planova.
Predmet istraživanja ovog rada su osnovni postulati korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje, te pravni aspekti sistema internih kontrola i upravljanja rizikom, kao integralnog dela korporpativnog upravljanja, sa posebnim osvrtom na kontrolu usklađenosti poslovanja (engl. Compliance). Autor ističe značaj kreiranja i promovisanja korporativne kulture koja se zasniva na odgovornosti uprave i svakog zaposlenog za ostvarivanje dobrih poslovnih performansi i istovremeno obezbeđivanje zaštite interesa svih stejkholdera u društvu za osiguranje na duži rok.
Pored analize zakona i drugih propisa, kao i autonomne regulative u oblasti korporativnog upravljanja, sistema internih kontrola i upravljanja rizicima u društima za osiguranje saglasno pravu Republike Srbije, autor daje i uporedno-pravni prikaz rešenja komunitarnog prava prava Evropske unije, koje bi trebalo da obezbedi regulatorni okvir za zaštitu svih učesnika na tržištu osiguranja uz poštovanje osnovnih etičkih principa.