Pravni okvir EU o bankaosiguranju: radovi u toku, ali na čemu?

Apstrakt

Tekući rad na izmeni direktiva EU o posredovanju u osiguranju predstavlja priliku da se reše izvesna pitanja koja su nastala u vezi sa tzv. operaterima bankaosiguranja. U radu se žele izložiti ova pitanja, uporediti ih sa onim što već postoji u dokumentima EU, uz davanje predloga mogućih rešenja ili ukazivanje na praznine koje zahtevaju dalju analizu.