Pravni položaj vlasnika i operatera bespilotnog vazduhoplova u vezi sa obavezom osiguranja prema pravu EU

Apstrakt

Autor, u ovom radu, analizira pojam bespilotnog vazduhoplova, svrhu podnošenja i inicijative koje su prethodile usvajanju Uredbe EU, br. 2018/1139 od 4 jula 2018. godine o opštim pravilima u oblasti civilne avijacije i o osnivanju Agencije EU o bezbednosti vazdušne plovidbe. Pored toga, autor istražuje način na koji je izvršeno pravno regulisanje minimalnih uslova za bespilotne vazduhoplove prema navedenoj uredbi u pravu Evropske unije na dizajn i proizvodnju proizvoda, delova i opreme za kontrolu vazduhoplova na daljinu od strane fizičkih ili pravnih lica, definicije vespilotnog vazduhoplova, daljinskog pilota i opreme za daljinsko upravljanje, osnovni principi osiguranja vlasnika i operatera bespilotnih vazduhoplova prema Uredbi (EZ) br. 785/2004 od 21. aprila 2004. godine o obavezi osiguranja avioprevoznika i operatera letelica u EU i neke karakteristike te vrste osiguranja na britanskom tržištu osiguranja.
U radu su korišćeni pravni propisi i dokumenta Evropske unije, uslovi osiguranja bespilotnih vazduhoplova sa britanskog tržišta osiguranja, kao i drugi izvori.

Autori:
Uzelac Ozren