Premije u osiguranju života i Kovid-19

Apstrakt

Osiguranje života bazira se na preciznim procenama svih elemenata koji učestvuju u formiranju premije. Od dobre procene elemenata koji služe za obračun premije (rizika mortaliteta, verovatnoće nastanka štetnog događaja, očekivanih prinosa i dr.) zavisi, pored drugih faktora, i profitabilnost osiguravača života.
Rizik pandemije izazvan Kovidom-19 koji je zahvatio čitav svet i prouzrokovao brojne ekonomske i socijalne implikacije u savremenom društvu. Uticao je da život svih ljudi postane sasvim drugačiji. Pored ljudskih žrtava i katastrofalnih posledica po zdravstvene sisteme širom sveta, ostavio je katastrofalne posledice po privrede zemalja: uzrokovao smanjenje potrošnje, investicija, usporio ekonomski rast i smanjio zaposlenost. Uticao je i na sektor osiguranja. U ovom radu autor predstavlja kako je Kovid-19 uticao naosiguranje života i premiju osiguranja života.