Prestanak rada organizacije za osiguranje

Apstrakt

1 POSTAVLJANJE PROBLEMA
O prestanku rada organizacije za osiguranje u najširoj javnosti vrlo se malo govorilo i pisalo. Sa prestankom rada četiri velike poslovne banke u 2002. godini i prestanak rada organizacije za osiguranje postao je aktuelna tema.
Matično zakonsko jezgro oko koga se kreće ova tema nalazi se u Zakonu o osiguranju imovine i lica („Službeni list SRJ“, br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99, u daljem tekstu: Zakon o osiguranju) i Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ br. 84 /89 i“ Službeni list SRJ “ br. 37/93 i 78/ 96, u daljem tekstu: Zakon o likvidaciji). U obimu ovog rada bilo je moguće pravno povezati postupak oduzimanja dozvole za rad organizaciji za osiguranje i postupak njene likvidacije. Od ovakvog povezivanja u prestanku rada organizacije za osiguranje valja razlikovati šire područje prestanka organizuje za osiguranje. Ovo šire područje je i naziv sedme glave Zakona o osiguranju. U toj glavi regulisani su razni načini nestajanja organizacije za osiguranje i agencije za poslove pružanja drugih usluga u osiguranju (u daljem tekstu agencija) sa tržišta osiguranja. Pravo osiguranja, kompanijsko pravo i privredno pravo saglasni su da privredni subjekt prestaje na trojak način. Dva osnovna načina prestanka privrednog subjekta su likvidacija i stečaj, a treći način čine neke od statusnih promena.

Ključne reči