Primena direktive o nekorektnoj trgovačkoj praksi od 2005. god. na osiguranje

Apstrakt

Direktiva o nekorektnoj trgovačkoj praksi donosi na Komunitarnom nivou jednoobrazna opšta pravila kojima se utvrđuju zabranjeni(trgovački) postupci trgovaca prema potrošačima koji mogu imati bitan uticaj na donošenje njihovh odluka u vezi sa kupovinon proizvoda.1 Ključnu grupu tih poscupaka čine informacije koje trgovci daju potmšačimao svojoj firmi i svojim proizvodima i drugi postupci trgovaca prema potrošačima povodom njihoyih (trgovačkih) komunikacija sa potrošačima usmerenih direktno na njiihove kupovne odluke. Direktiva zato ne pokriva, niti utiče na nacionalne propise o nekorektnim trgovačkim postupcima koji povređuju isključivo ekonomske interese konkurenata ili koje se odnose na transakcije između trgovaca ili se trgovački postupci odvijaju u druge svrhe, npr. trgovačku komunikaciju namenjenu investitorima, kao što su završni računi i kompanijske promotivne publikacije. Ovi postupci se uređuju u drugim izvorima Komunitarnog prava (direktivama). Na nivou našeg prava neki od tih postupaka uređeni su Zakonom o zaštiti konkurencije od 2005.

Postupci trgovaca koji se prema Direktivi smatraju nekorektnom trgovačkom praksom uključuju i nekorektno reklamiranje, ali se odnose i na nekorektne marketinške postupke trgovaca koji direktno povređuju ekonomske interese potrošača u donošenju kupovnih odluka u vezi sa proizvodima. Ona znači ne pokriva zaštitu trgovaca od reklamiranja ili upoređivačkog reklamiranja koje pogrešno navodi privredna društva, ali nije prevarno za potrošače. To je područje koje u Komunitarnom pravu uređuje Direktiva 84/450/EEC o reklamiranju i na njega ova Direktiva ne utiče.

Ključne reči