Principi evropskog ugovornog prava osiguranja kao napredan i uravnotežen sistem zaštite ugovarača osiguranja

Apstrakt

U sklopu Opšteg referentnog okvira evropskog ugovornog prava, koji ima za cilj stvaranje ujednačenijeg Evropskog ugovornog prava sa opštim principima, terminologijom i sistematikom, Principi evropskog ugovornog prava osiguranja predstavljaju konkretan doprinos ugovornom pravu osiguranja.
Namera je da Principi evropskog ugovornog prava osiguranja služe kao izborni instrument ugovornih strana kod ugovora o osiguranju i predstavljaju nezavisan skup pravila od prinudnih propisa kojima se štiti ugovorač osiguranja. Zato se u ovom članku razmatra obavezujuća priroda tih pravila i njihov odnos sa naci- onalnim pravilima o zaštiti potrošača, posebno kada se radi o definiciji potrošača.