Priznanje prava na naknadu štete povodom neželjenog rođenja deteta u američkom pravu i osiguranje lekara i pacijenata

Apstrakt

Pod uticajem društvenih promena došlo je i do velikih izmena u sferi porodičnih odnosa i njihovom pravnom regulisanju. U radu će biti iznete neke od pomenutih novina, a vezane za pitanje neželjenog rođenja deteta kao jednog modernog oblika štete. Biće pomenuta pitanja koja otvaraju ovaj problem. Najpre, autor je definisao pojam neželjenog rođenja deteta kao oblika štete, a potom i pokazao neke praktične primere iz prakse američkih sudova, kao prvih koji su o ovom problemu raspravljali. Autor je, potom, ukazao na odgovornost lekara za nastajanje predmetnog oblika štete, kao i mogućnosti njenog sprečavanja, kao i na potrebu za osiguranjem od odgovornosti, imajući u vidu visok stepen rizika medicinske struke koji nije moguće uvek otkloniti.