Problemi u vezi sa pravom na regres organizacija socijalnog osiguranja po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

Apstrakt

Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju utvrđena je visina prava na regres organizacija za socijalno osiguranje po osnovu obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima koji se obračunava procentualno od bruto premije ovog osiguranja i plaća preko računa Republičkog fonda za zdravstsveno osiguranje. Određivanje visine regresa na ovakav način za organizacije za socijalno osiguranje (Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i Fond zdravstvenog osiguranja) dovodi u pitanje primenu osnovnog načela odštetnog prava kojim se obezbeđuje da naknada štete ne može biti veća od štete koja je pričinjena.
U radu se analiziraju osnovanost i posledice utvrđivanja prava na regres ovih organizacija socijalnog osiguranja u procentu od bruto premije osiguranja. Ne upuštajući se detaljnije u ustavno-pravni aspekt, što je predmet inicijative Udruženja osiguravača Srbije pred Ustavnim sudom Srbije, namera je autora da se u radu istaknu problemi u radu društava za osiguranje koji nastaju u vezi sa ovakvim načinom utvrđivanja prava na regres organizacija socijalnog osiguranja jer nisu u mogućnosti da znatan deo poslova osiguranja od autoodgovornosti obavlja u skladu sa zakonom, opštim aktima, aktima poslovne politike, pravilima struke osiguranja i aktuarske struke.