Prodaja investicionih polisa od strane banaka i drugih prodavaca – fokus na prodaju proizvoda

Apstrakt

Kod polisa osiguranja sa investicionim karakterom osiguravač ne pruža samo pokriće rizika, tj. prenos rizika sa ugovarača na osiguravča, ali istovremeno direktno ili posredno pruža investicione usluge.
U ovom radu analizira se prodaja proizvoda osiguranja sa investicionim elementom, profesionalne obaveze i obaveze informisanja na osnovu zakona, status investicionih polisa koje prodaju društva za osiguranje, posrednici u osiguranju, banke i drugi davaci investicionih usluga kao i status polisa vezanih za investicije kao deo Kombinovanih maloprodajnih investicionih proizvoda (KMIP). Prilikom navedene analize, u radu se takođe analiziraju tekući i budući trendovi u vezi sa posredovanjem u osiguranju.