Prva revizija zakona o osiguranju

Apstrakt

Prethodne napomene
1.1. Važeći Zakon o osiguranju stupio je na snagu 29. maja 2004. goduie.
Donošenjem ovog zakona Republika Srbija preuzela je nadležnost ranije savezne države u materiji osiguranja, s obzirom da je to proizilazilo iz Ustavne povelje državne zajednice SCG.:
Stupanjem na snagu ovog zakona prestao je da važi Zakon o osiguranju imovine i lica osim dve grupe odredaba tog zakona, od kojih se jedna odnosila na oblike obaveznog osiguranja u sao- braćaju, a druga na vršenje javnih ovlašćenja od strane Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije. Na taj način, ove dve grupe odredaba ostale su na pravnoj snazi, odnosno ukupno 41 član iz Zakona o osiguranju imovine i lica. Novi Zakon o osiguranju je sadržao 217 članova, a sa preuzetim 41 članom, Zakon o osiguranju dostigao je obim od ukupno 288 članova. Novih 247 članova Zakona o osiguranju pripremljeno je posle dvogodišnjeg rada. ah njegova opisana struktura i relativna brzina sa kojom je donet, uz nedovoljno učešće javnosti u završnoj verziji Nacrta tog zakona, ukazivali su na mogućnost skorašnjih promena.

Ključne reči
Kategorije