Razmišljanja o pojmu kvaliteta u osiguranju

Apstrakt

Evropa je dostigla jedan novi trend – razmišljanje o novim kvalitativnim merilima. To je istovremeno i oproštaj od fetišizma nekontrolisanog ekonomskog rasta, razmišljanja o kvantitetima.
Kvalitet – reč izvedena od latinske qualitas – ima dva značenja: jedno koje je neutralno, a koje označava zbir svih svojstava nekog objekta, sistema ili procesa, i drugo koje izražava dobro svih svojstava nekog objekta, sistema ili procesa. Za pojam kvaliteta ima u literaturi i drugih definicija. U svakodnevnom govoru je kvalitet često sinonim dobra. Prilikom ocene dobara i usluga često se, stoga, govori o „dobrim” ili „lošim” kvalitetima. Sačiniti kriterijume kvaliteta u njihovoj sveukupnosti predstavlja teškoću za osiguranje. To je zbog jedinstvenog svojstva osiguranja kao „nevidljive robe” koje je još u Opštem građanskom zakoniku iz 1811. godine svrstano u red igara na sreću.
Pojam kvaliteta se u teoriji i praksi osiguranja javlja kao višeslojan fenomen. Razlikuje se šest osnovnih područja koja se delom preklapaju: kvalitet proizvoda, kvalitet zaposlenih, kvalitet savetovanja, odnosno komunikacije, kvalitet sigurnosti i kvalitet pravnog okvira.