Razvoj pravnih okvira interne revizije u Evropskim osiguravajućim društvima u senci Lehmana

Apstrakt

Zaključkom Saveta Evrope, oktobra 2010. godine, učinjen je daljnji korak u približavanju Srbije Evropskoj uniji, a time i novim propisima donetim u ekonomiji osiguranja. Nakon bankrota kompanija Enron, WorIdCom i drugih početkom veka, neefikasno američko zakonodavstvo nije moglo da spreči lanac bankrotstava 2008. Još nije izvesno da lije reforma Wallstreet-a 2010. godine ispunila svoj cilj. Nova regulativa u ekonomiji osiguranja koja stupa na snagu 2013. godine (Solventnost II) zahteva, pored kvantitativnih kriterija solventnosti, i fitnkcionalan sistem upravljanja – upravljanje rizikom, aktuarstvo, kontrolu zakonitosti i internu reviziju, čiji nosioci treba da bu- du od integriteta i odgovarajućih kvalifikacija. Srbija i Austrija već raspolažu dovoljnim pravnim okvirom za inter nu reviziju, s tom razlikom što je u Srbijijači uticaj nadzornih otgana, a u Austriji rukovodstva. Zahtevi koji se u Srbi- jipostavljaju pred revizore i njihove zadatke su detaljni i ne ostavlju mnogo slobodnog prostora. Za svaku intemu reviziju je opasno ako postane instrument nadzomih otgana; ona mora uvek da bude značajan deo internog nadzora u preduzeću, a ne produžena ruka eksternog nadzora. Pred initernu reviziju se postavljaju novi izazovi sa kojima mora da se konfrontira pojačanom kompetentnošću i izmenjenim postupkom provere

Autori:
Hauser Peter