Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2015. godini

Apstrakt

U radu se analiziraju ostvareni rezultati obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima društava za osiguranje koja su u 2015. godini obavljala ove poslove u Republici Srbiji. Prikazan je broj zaključenih osiguranja i struktura bruto premije osiguranja, broj i iznos likvidiranih i rezervisanih zahteva za naknadu štete, racio brojevi, merodavan tehnički rezultat i finansijski rezultat.
Imajući u vidu da je osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima obaveznog karaktera i da je najmasovnija vrsta obaveznih osiguranja u saobraćaju, veoma je važno da se prati i analizira kako funkcioniše, na koji način, kako i koliko su zaštićena prava i interesi preko 2,4 miliona vlasnika motornih vozila kao osiguranika i preko 70 hiljada trećih oštećenih lica kao korisnika osiguranja, što sasvim opravdano, pored naučne i stručne, izaziva interesovanje i šire društvene javnosti.
Cilj rada je analiza ostvarenih rezultata i sagledavanje dovoljnosti premijskog sistema za pokriće šteta i drugih obaveza u skladu sa zakonom, što može poslužiti društvima za osiguranje za uporednu analizu svojih sa ostvarenim rezultatima tržišta ove vrste osiguranja u celini.