Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2016. godini

Apstrakt

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima na prvom je mestu po obimu u strukturi poslova svih vrsta neživotnih osiguranja u Srbiji. Zbog obaveznog karaktera i potrebe da se što bolje zaštite interesi velikog broja trećih oštećenih lica kao korisnika osiguranja, ali i vlasnika motornih vozila kao osiguranika, ova vrsta osiguranja, pored naučne i stručne, izaziva interesovanje i šire društvene javnosti.
U radu se analiziraju ostvareni rezultati poslovanja u celini i po društvima za osiguranje koja su u 2016. godini obavljala poslove osiguranja od autoodgovornosti u Republici Srbiji. Prikazan je obim poslova preko broja zaključenih osiguranja, iznosa ostvarene bruto premije osiguranja, broja i iznosa likvidiranih i rezervisanih zahteva za naknadu štete i tehničkih rezervi osiguranja, a ostvareni rezultati preko racio brojeva, merodavnog tehničkog rezultata i dobitka, odnosno gubitka.
Analiza ostvarenih rezultata osiguranja od autoodgovornosti ima za cilj da se sagleda dovoljnost premijskog sistema za pokriće šteta i drugih obaveza u skladu sa zakonom u celini i po društvima za osiguranje, što može poslužiti i za uporednu analizu.