Rizici u poljoprivredi i njihovo osiguranje u Italiji

Apstrakt

Rad je posvećen izvesnim problemima upravljanja rizicima u poljoprivredi u Italiji (ceni osiguravajućeg pokrića i slaboj disperziji polisa). U njemu se predlažu neki od mogućih načina intervencije, kao što je uvođenje određenog alternativnog prenosa rizika kao dopunskog načina pokrivanja rizika uz osiguranje, kao i drugih metoda namenjenih povećanju broja zaključenih polisa osiguranja

Autori:
Landini Sara