Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

Apstrakt

U radu su sagledane osnovne definicije poplava, načini klasifikacije poplava i pitanja koja se odnose na ekonomske štete prouzrokovane poplavama. Navedeni su i komparativni podaci o poplavama korišćenjem podataka o poplavama na međunarodnom planu. Posebna pažnja posvećena je odnosu prema riziku i štetama od poplava u Srbiji, pri čemu su u obzir uzete poplave u 2014. i 2019. godini. Na osnovu raspoloživih dokumenata i objavljenih radova sagledane su ekonomske štete nanete privatnoj i javnoj imovini, mere koje su preduzete za saniranje nastalih šteta, kao i pristigla pomoć iz inostranstva. Ukazano je na najčešće probleme koji su se javljali tokom poplava u Srbiji. Načinjen je osvrt na glavna pitanja koja se odnose na ekonomske štete izazvane poplavama. Identifikovani su problemi koji se rešavaju primenom projekata koji se pokreću kako bi se dugoročno od poplava zaštitili ljudi i imovina.