Rizik pandemije – pretnja ili šansa za delatnost osiguranja?

Apstrakt

Aktuelna pandemija novog korona virusa (COVID-19) svojim posledicama upozorava na rastući značaj rizika pandemije. Konačan broj ljudskih žrtava je još uvek neizvestan, dok su evidentni ogromni štetni efekti na svetsku ekonomiju. Mnogi ekonomski sektori pogođeni su merama vanrednog stanja i samom pandemijom. Predmet rada je analiza uticaja pandemije na sektor osiguranja, uključujući povećanje obaveza prema osiguranicima, uz istovremeno smanjenje naplaćene premije osiguranja, pogoršanje makroekonomskog ambijenta i operativne izazove za osiguravače. Cilj rada je da se ukaže na mogući doprinos delatnosti osiguranja upravljanju rizikom pandemije. Nakon nastupanja pandemije COVID-19, osiguravači su se našli pod pritiskom da ponude cenovno pristupačno osiguranje od rizika pandemije, koji se bitno razlikuje od rizika koji se uobičajeno osiguravaju, a naročito u delu koji se tiče mogućih gubitaka usled prekida poslovanja. Javno-privatno partnerstvo predstavlja adekvatan model upravljanja rizikom, kojim se teret saniranja posledica pandemije raspodeljuje između države i sektora (re)osiguranja.