Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

Apstrakt

Direktiva o distribuciji osiguranja iz 2016. godine predstavlja propis Evropske unije donesen sa ciljem da obezbedi jednake uslove za sve učesnike koji se bave prodajom proizvoda osiguranja i da pojača zaštitu ugovarača osiguranja. Najznačajnija novina i jedan od „najrevolucionarnijih” aspekata u distribuciji proizvoda osiguranja na teritoriji EU je i obaveza društava za osiguranje i posrednika u osiguranju na vršenje nadzora nad procesom izrade proizvoda i upravljanje uvođenjem proizvoda na tržište. U ovom radu se analiziraju sadržina i obim obaveza proizvođača tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište, i obaveze distributera proizvoda osiguranja, kao i način na koji su pojedine države članice sprovele pravila pomenute direktive u svoje nacionalne pravne sisteme. Ovo zbog toga, što su neke države članice donele propise o delimičnom sprovođenju, dok je samo nekoliko njih izvršilo potpuno usklađivanje