Sistemi osiguranja od odgovornosti za proizvod avijacije u SAD, Velikoj Britaniji i Italiji

Apstrakt

U radu se daje analiza sistema odgovornosti za proizvod i sa njim povezanim pitanjima osiguranja u Italiji kroz poređenje sa praksom osiguranja u SAD i Velikoj Britaniji. Poređenje se vrši između uslova osiguranjaUS ABC (Aircraft Builders Council Inc.), Londonske polise osiguranja vazduhoplova (AVN1D)i italijanskih uslova osiguranja. Analizom se takođe razmatra način na koji su nove tehnologije primenjene na vazduhoplove i infrastrukturu avijacije (kao što su ATM, ATN itd.) uticale na uslove osiguranja odgovornosti za proizvod avijacije. Važeća podela opasnosti i odgovornosti između različitih operatera u sektoru avijacije mogla bi se promeniti primenom Programa EU o jedinstvenom evropskom nebu. Pored toga, unapređenje uređaja za sprečavanje sudara trebalo bi da unaprede bezbednost i dovedu do analize podele opasnosti između učesnika u ATM,promene podele odgovornosti i relevantnih obaveza u vezi sa osiguranjem. Pomenuta pitanja su nastala u sporovima koje analiziramo u ovom radu.

Autori:
Massutti Ana