Solventnost II – posledice po osiguravače i korisnike usluga osiguranja

Apstrakt

Evropskoj Uniji predstoji obimna reforma njenog zakona o nadzoru osiguranja.

Jula 2007. EU komisija je posle obimnog pripremnog rada podnela Nacrt za dosta diskutovanu „Smernicu vezano za prihvat i izvršenje delatnosti osiguranja i reosiguranja – Solventnost II”. Time je utvrđen jedan od najznačajnijih pravnih akata tekućeg perioda zakonodavstva.

Prema planu, okvirna Smernica (Direktiva) treba da se prihvati jula 2008. u Evropskom parlamentu, a u decembru 2008. od strane Saveta Evrope. Mere za sprovođenje smernice treba da budu na raspolaganju kao odredbe najkasnije 18 meseci pre primene, a to je april 2011. Svi propisi treba da se primenjuju od 1. novembra 2012.

Krajnji cilj Smernice je usaglašavanje propisa širom Evrope radi zaštite osiguranika.

Da bi se koliko je god moguće sprečile različite definicije i oblasti interpretacije, Komisija EU je zaključila da kodifikuje 13 postojećih smernica osiguranja i da pridoda smernicu solventnosti. Neuobičajeno je da sama Smernica solventnosti sadrži samo principe, a ne i pravila. Društva za osiguranje čiji je godišnji prihod premije ispod 5 miliona Eur su izuzeta iz propisa o solventnosti. To je posebno od značaja za mala osiguravajuća društva.

Inače Solventnost II cilja na zajedničko tržište, tj. dozvola za rad u jednoj državi članici dopušta društvu obavljanje delatnost u svim drugim zemljama članicama. Takođe, tokom implementacije nove Smernice treba da važe ista prava zaštite osiguranika. Za oba zahteva je potrebno da propisi o nadzoru budu usaglašeni i konvergovani širom Evrope. [1]

* Državni Univerzitet u Beču.

[1] Rudolf Diewald, Šta je novo u Solventnosti II, „Pregled osiguranja”, Časopis za industriju osiguranja, br. 10/07, Beč, oktobar 2007, strana 20f.

Ključne reči