Sustav upravljanja u društvima za osiguranje prema Zakonu o osiguranju iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj

Apstrakt

Hrvatski je sabor 6. ožujka 2015. godine donio novi Zakon o osiguranju koji je usklađen s Direktivom o solventnosti II, Omnibus II Direktivom i Delegiranom uredbom br. 2015/35/EU. Zakonom se uvodi novi sustav upravljanja u društvima za osiguranje, kojim se određuju kvalitativni zahtjevi za uspostavu učinkovitog sustava upravljanja, ključne funkcije sustava upravljanja (funkcija upravljanja rizicima, funkcija praćenja usklađenosti, funkcija unutarnje revizije i aktuarska funkcija), provedba vlastite procjene rizika i solventnosti, te postupak nadzora nad društvima za osiguranje. Sustav upravljanja utemeljen je na pristupu koji uzima u obzir buduće poslovanje društava, te je zasnovan na rizicima. Društvo za osiguranje oblikuje sustav upravljanja u skladu s prirodom, opsegom i složenošću svog poslovanja.