Tražnja za osiguranjem života sa osvrtom na pojedine zemlje centralne i jugoistočne Evrope

Apstrakt

U ovom radu akcenat je stavljen na ispitivanje faktora koji utiču na tražnju za osiguranjem života. Navedeni su brojni faktori koji determinišu tražnju za ovim osiguranjem. Uticaj pojedinih faktora, naročito ekonomskih, vrlo je važan, dok je drugih manje značajan. Osim toga, primetno je da u pojedinim delovima sveta, uticaj pojedinih determinanti ima veći značaj, a u drugim manji. Problem faktora koji opredeljuju tražnju predstavljen je kroz analizu brojnih radova u kojima je o ovom pitanju raspravljano i u kojima, čak, ne postoje jedinstveni stavovi u pogledu važnosti pojedinih determinanti koji opredeljuju kupovinu polisa osiguranja života. U kontekstu teme rada, navedeni su i primeri pojedinih država centralne i jugoistočne Evrope, odnosno predstavljene su determinante koje utiču na kupovinu osiguranja života u ovim državama.
Autor je u radu koristio uporedni metod jer su analizirane različite zemlje kako bi se izveli zaključci o faktorima tražnje.