Trendovi u isplati naknade nematerijalne štete u nekim evropskim zemljama

Apstrakt

Pod pojmom nematerijalne štete podrazumeva se šteta koja se ne odnosi na imovinu, bogatstvo ili prihode neke osobe. Zbog toga, ta kategorija pokriva širok spektar šteta: od telesne povrede i povrede duševnog zdravlja, do osećaja teskobe i duševne boli. U većini pravnih sistema čak i povreda lične slobode ili ugleda smatra se nematerijalnom štetom.

U slučaju telesnih povreda, sadašnja definicija pretium doloris potiče iz latinskog jezika. Reč dolor znači rana, bol, patnja, jad, muka. Značenje reči pretium, (cena, vrednost, novac, pa čak otkup ili kazna), dovelo je do izvesnih razmimoilaženja u proceni u toku istorije. Koncept bola i patnje prvi put se pojavio u toku XVI veka kada je imao mešoviti karakter krivičnog i građanskog prava. S vremenom, krivična komponenta je gotovo nestala, te se danas, u skoro svim pravnim sistemima, primenjuje samo u funkciji naknade štete.