Tržište privatnog zdravstvenog osiguranja u debatama o reformi zdravstvenog sistema u postsocijalističkim zemljama

Apstrakt

Debate o reformi finansiranja zdravstvene zaštite u bivšim socijalističkim zemljama u periodu društvenog preobražaja vođene su u sklopu širih rasprava o promenama u ukupnom društvenom sistemu. Preispitivani su postojeći modeli finansiranja i razmatrane inovativne mere. U sklopu takvih rasprava deo pažnje privuklo je i tržište dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. U raspravama koje su tokom devedesetih godina prošlog veka vođene iznošeni su različiti stavovi, kako oni koji su u tom mehanizmu videli pogodan dopunski izvor finansiranja zdravstvene zaštite, tako i oni koji su u prvi plani isticali ograničenja koja se u njegovoj primeni javljaju i skromni rezultati koji se mogu očekivati. Kao jedan od kriterijuma za ocenu pogodnosti tog mehanizma moglo bi da posluži i ono što je do sada postignuto u njegovoj primeni. U radu se čini osvrt na pređeni put i stanje u bivšim socijalističkim zemljama pod kraj druge decenije ovog veka s posebnim osvrtom na Srbiju i zemlje u njenom okruženju.

Ključne reči
Kategorije