Ugovori o osiguranju života i njihov uticaj na politiku plasmana sredstava

Apstrakt

U ovom radu cilj nam je da utvrdimo kakav je uticaj pojedinih ugovora o osiguranju na akumuliranje sredstava osiguranja prikupljenih putem premija osiguranja. U prilog tome, navešćemo karakteristike pojedinih ugovora o osiguranju života, njihove investicione elemente, analiziraćemo priliv novca po osnovu ugovora i kakve su finansijske obaveze kompanija. Priroda finansijskih obaveza kompanija za osiguranje života je vrlo kompleksna i raznovrsna. Preciznije, reč je o kompleksnoj prirodi obećanja kompanije da će ispuniti svoje ugovorne obaveze kada polisa bude dospela. Te obaveze (obećanja) i različite garancije koje proizilaze iz ugovora definišu jedan deo rizika sa kojima se susreću kompanije. Dakle, rizici koji proizilaze iz ugovornih finansijskih obaveza kompanije imaju uticaja na izbor finansijske aktive (mortalitet, rizik prerane smrti, garantovane minimalne kamatne stope na investirana sredstva, garantovanje akumulirane štednje, rizik da će ukupni troškovi biti veći od očekivanih). S druge strane, različiti rizici sa kojima se kompanije suočavaju prilikom investiranja sredstava, daju svoj pečat karakteru rizika kompanija za osiguranje života.

Ključne reči
Kategorije