Uloga agencija za ocenu finansijske snage i boniteta na odluku osiguravajućeg društva o izboru nosioca viškova rizika

Apstrakt

U istoriji je zabeleženo da se prva agencija za ocenu boniteta pojavila u drugoj polovini 19. veka kao posledica potrebe da evropski investitori saznaju nešto više o svojoj imovini u oblasti infrastrukture koja se tek počinjala razvijati u Americi.
Pravo investitora na informisanost o finansi- jskom statusu firme u koju ulažu kapital ili analiza stepena izvesnosti da će neka organizacija biti u stanju da uredno ispuni ugovorene finansijske obaveze bila je osnovna ideja vodilja osnivanju takvih agencija.

Ključne reči