Upravljanje rizicima sa osvrtom na rizike u biljnoj proizvodnji

Apstrakt

Učestalo susretanje sa raznim rizicima koji nam prete u svakodnevnom životu, a posebno u poslovnim i privrednim aktivnostima stalna je pojava. Biljna proizvodnja je osobena privredna aktivnost koja se obavlja na otvorenom i time je kao takva izložena većem broju rizika. U radu će se razmotriti opšti pojam, elementi i vrste rizika, a zatim i osobenosti rizika u biljnoj proizvodnji. Poljoprivrednici koji su izloženi rizicima u ovoj proizvodnji pristupaju procesu upravljanja rizicima koji se odvija u nekoliko faza. Jedna od faza upravljanja rizikom je i izbor metode za upravljanje rizikom. Osiguranje je jedna od najznačajnijih metoda za upravljanje rizikom, a u biljnoj proizvodnji to je osiguranje useva i plodova čije su osnovne karakteristike prenos rizika sa pojedinca na grupu i podela gubitka od strane svih članova rizične zajednice