Zamena paradigmi u burnim vremenima (projekat EU solventnost II)

Apstrakt

Solventnost II” je projekat Evropske komisije za temelntu promenu evropskog prava nadzora u osiguranju. Dosadašnji državni sistem propisa o opremljenosti sopstvenim kapitalom (Solventnost I) zamenjen je, usled promenjenih tržišnih uslova, sistemom baziranim na riziku. Odredbe ovog sistema prelaze dosadašnje okvire Zakona o nadzoru osiguranja[1] uzimajući više u obzir kvalitativne elemente, kao što su upravljanje rizikom, rukovođenje i kontrola u (re)osiguravajućim društvima. Solventnost II je u smislu dugoročne profitabilnosti osiguravača pozitivno ocenjen od strane najvećeg broja osiguravača u Evropi, iako povećanje potrebnih sopstvenih sredstava predstavlja dodatno opterećenje.

[1] Misli se na Zakon o ugovoru o nadzoru osiguranja Austrije (prim. prev.)

Autori:
Peer Hans