Zastarelost potraživanja iz pravnih odnosa osiguranja kao predmet zakonskog regulisanja

Apstrakt

Zastarelost potraživanja iz pravnih odnosa osiguranja predstavlja predmet zakonske regulative, koja, pored opštih pravila o zastarelosti sadrži i posebna pravila za pojedine vrste potraživanja. U članku se razmatra kako u srpskom pravu Zakon o obligacionim odnosima reguliše pitanja zastarelosti kod potraživanja koja proističu iz ugovora o osiguranju (potraživanja iz ugovora o osiguranju života i potraživanja iz drugih ugovora o osiguranju), kao i potraživanja iz drugih pravnih osnova, kao što su: direktna tužba u osiguranju od odgovornosti i subrogacioni zahtev kod subrogacije osigurača u prava osiguranika prema trećem licu koje je pričinilo štetu.