Kako regulisati posrednike reosiguranja – sadašnjost i budućnost direktive 2002/92/EC

Apstrakt

U radu se istražuju brojne posledice neregulisanosti posredovanja u reosiguranju Direktivom 2002/92/EC o posredovanju u osiguranju. Posebnu pažnju autor posvećuje potrebi da se pravila posredovanja u osiguranju kada se radi o jasnoj komunikaciji i obavezi davanja dokumenata, primenjuje i na posredovanje u reosiguranju i razmatra posredan uticaj nepostojanja pravila o poslovanju posrednika u reosiguranju i nekorektnoj konkurenciji na cene osiguranja. Autor daje određene predloge radi ublažavanja ovih nedostataka prilikom sledeće izmene navedene Direktive.