Klauzule o istovetnosti sudbine u pravu reosiguranja – praktični problemi u obezbeđivanju njihove efikasnosti

Apstrakt

Reosiguranici ubacuju pozivanje na klauzule o isto- vetnosti sudbina ili klauzule o istovetnosti isplata u ugo- vore o reosiguranju u nameri da ograniče svoju izlože- nost odštetnim zahtevima. Njihova je praktična svrha da dalje u lancu reosiguranja prenose delove odštetnih zahteva na ostale reosiguravače. U ovom radu se anali- ziraju praktični problemi sa kojima smo se susreli kada je nadoknada imovinske štete od 1,2 milijarde dolara u vezi sa uništenjem Svetskog trgovinskog centra prošla kroz razne velike lance reosiguranja. U radu se nagla- šavaju problemi svojstveni dugim lancima reosiguranja koji mogu da dovedu do pucanja ako klauzule o istovet- nosti sudbina ne uspeju da dejstvuju kako je namerava- no, te reosiguranicima ostave da snose štete za koje su očekivali da imaju reosiguravajuću zaštitu.