Neki problemi međunarodnog privatnog prava u vezi sa pravom osiguranja u praksi Turske

Apstrakt

Osiguranje je međunarodna delatnost. Uvek kada postoji inostrani element, primenjuju se pravila međunarodnog privatnog prava. Važno je ispitati zakonska pravila koja regulišu ugovor o osiguranju sa inostranim elementom i probleme sa kojima se strani osiguravači može susresti. Ovaj rad se bavi osnovnim pitanjima međunarodnog privatnog prava koji se mogu pojaviti u vezi sa osiguranjem u Turskoj sa posebnim osvrtom na merodavno pravo, nadležnost, zakonsku i ugovornu subrogaciju stranih osiguravača koji ostvaruju regrese u Turskoj, direktnu tužbu protiv stranog osiguravača od- govornosti i reosiguranje.

Autori:
Unan Samim