Osiguranje muzičara i njihovih materijalnih interesa

Apstrakt

Muzičko preduzetništvo omogućava muzičarima nezavisnost i kontrolu nad svojim karijerama, ali nosi i rizik slabe uspešnosti ili neuspeha. Pored ostalih troškova, ono podrazumeva određene investicije u muzičke instrumente, studijsku opremu i nemuzičku pomoćnu opremu koja može biti ugrožena od različitih rizika oštećenja ili gubitka. Posebno muzičari mogu biti izloženi i odštetnim zahtevima zbog svoje građanske odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima –polaznicima časova, gostima, posetiocima i licima angažovanim na organizaciji i obezbeđenju koncerta itd. Finansijsku zaštitu svojih materijalnih interesa muzičari mogu najbolje da ostvare putem osiguranja. Zbog toga se u ovom radu razmatraju različiti aspekti osiguranja muzičara, opšteprihvaćenih pojmova i njihove sadržine, predmeta osiguranja, pokrivenih i isključenih rizika i šteta u skladu sa uslovima osiguranja i poslovnom praksom britanskog tržišta osiguranja.

Literatura

 • Allianz. (2022). Musical Insurance – Music Protect, Terms and Conditions, Effective from 8 February 2022. Guildford, UK: Allianz Insurance plc.
 • Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2024, January 9). conductor. Encyclopedia Britannica. Dostupno na: https://www.britannica.com/art/conductor-music 10. 1. 2024.
 • Carr, B. Alan, Thomas, John Patrick and Foss, Lukas (2023, November 19). musical performance. Encyclopedia Britannica. Dostupno na: https://www.britannica.com/art/musical-performance, 10. 1. 2024.
 • Charles Double Reed Company. (2024). Appraisals. Dostupno na: https://charlesmusic.com/appraisals/ 11. 1. 2024.
 • Etnografski muzej u Beogradu. (2021). Tamburaši, tamburaške prakse, inventarni broj 54. Dostupno na: https://nkns.rs/cyr/popis-nkns/tamburashi-tamburashke-prakse, 11. 1. 2024.
 • Etnografski muzej u Beogradu. (2023). Pevanje uz gusle.
  Dostupno na: https://nkns.rs/cyr/popis-nkns/pevanje-uzgusle, 11. 1. 2024.
 • Ferko, F. (December 16, 2019). Language of Music, The Languages of Berkeley: An Online Exhibition. Dostupno na: https://update.lib.berkeley.edu/2019/12/16/language-ofmusic/, 11. 1. 2024.
 • Gogić, N. (2022). Strateška analiza eksternog okruženja, Trendovi u poslovanju, X(20), sveska br. 2, 28–44.
 • IFPI. (2023). IFPI Global Music Report 2023 – State of the Industry. Zurich, CH, London, UK: The International Federation of the Phonographic Industry.
 • Indrisek, S. (n/a). Musical Instrument Insurance, Explained.
  Dostupno na: https://www.lemonade.com/renters/explained/musical-instrument-insurance-explained/, 11. 1. 2024.
 • John Hopkins School of Medicine. (n/a). Keep Your Brain Young with Music. Dostupno na: https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/keep-your-brain-youngwith-music, 11. 1. 2024.
 • Jovanović, S. (2016). Pravo osiguranja. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe.
 • Momčilović, O. Ivanović, S. Vukoja, M. (2023). The influence of motivation, communication, and education on the development of female entrepreneurship, International Review, No. 1-2, 13–21.
 • Online Etymology Dictionary. (March 26, 2019). Musician. Dostupno na: https://www.etymonline.com/search?q=musician, 10. 1. 2024.
 • Peralta, L. (2021). How Does Music Affect Society?, Save The Music Foundation, November 3, 2021. Dostupno na: https://www.savethemusic.org/blog/how-does-music-affect-society/,
  11. 1. 2024.
 • Talwar, N., Crawford, J. M., Maratos, A., Nur, U., McDermott, O. and Procter, S. (2006). Music therapy for in-patients with schizophrenia – Exploratory randomised controlled trial, British Journal of Psychiatry, 189, 405 – 409. doi: 10.1192/bjp.bp.105.015073
 • The American Heritage Dictionary. (2022a). Composer. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition. HarperCollins Publishers. Dostupno na: https://ahdictionary.com/word/search.html?q=composer, 10. 1.2024.
 • The American Heritage Dictionary. (2022b). Composition. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition. HarperCollins Publishers. Dostupno na: https://ahdictionary.com/word/search.html?q=composition, 10. 1.2024.
 • The American Heritage Dictionary. (2022c). Conductor. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition. HarperCollins Publishers. Dostupno na: https://ahdictionary.com/word/search.html?q=conductor, 10. 1.2024.
 • The American Heritage Dictionary. (2022d). Musician. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition. HarperCollins Publishers. Dostupno na: https://ahdictionary.com/word/search.html?q=musician, 10. 1. 2024.
 • The American Heritage Dictionary. (2022e). Performer. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition. HarperCollins Publishers. Dostupno na: https://ahdictionary.com/word/search.html?q=performer, 10. 1. 2024.
 • UNESCO. (2018). Singing to the accompaniment of the Gusle, nomination file no. 01377. Dostupno na: https://ich.unesco.org/en/RL/singing-to-the-accompaniment-of-thegusle-01377, 11. 1. 2024.
 • Westrup, Jack Allan, Grame, C. Theodore. (Jan 12, 2024). musical instrument. Encyclopedia Britannica. Dostupno na: https://www.britannica.com/art/musical-instrument, 10. 1. 2024.
 • Watford Insurance Company Europe Limited. (2023). MusicGuard, TPD0795 5 08/23.
 • Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – USJ, 57/1989, Službeni list SRJ, broj 31/1993, Službeni glasnik RS, broj 18/2020.