Osiguranje od elementarnih nepogoda u francuskom pravu

Apstrakt

U radu se analiziraju pravni aspekti francuskog sistema osiguranja od elementarnih nepogoda organizovanog kroz četiri nivoa pokrivanja. Detaljna pažnja posvećena je sistemu pokrivanja šteta usled elementarnih nepogoda iz Zakonika o osiguranju, posebno o osiguranim rizicima i imovini, uslovima osiguranja, sankcijama za kršenje zakona, osiguranim štetama, definiciji elementarne nepogode i aktiviranju pokrića, određivanju i iskazivanju premije za rizike od elementarnih nepogoda i reosiguranju elementarnih nepogoda preko Centralne kase reosiguranja. Autor je u obradi teme koristio normativni metod, kao i indukciju i dedukciju.
Autor zaključuje da je koncipiranim sistemom finansijske zaštite od elementarnih nepogoda u Francuskoj, postignuta adekvatna, iako ne i potpuna, zaštita imovine francuskih državljana, ali i kontrola određivanja premije i distribucije finansijske zaštite.