Portfolio kompanija za osiguranje života

Apstrakt

U ovom radu autor je bio usredsređen na investicioni portfolio društava za osiguranje života. Bavio se određivanjem njegovog pojma i predstavio je način njegovog kreiranja. Osnovni smisao konstrukcije portfolija je ostvarivanje optimalnog odnosa između rizika i prinosa kombinujući različite vrste aktive. Iz rada saznajemo da kreiranje portfolija nije intuitivan posao i da se izbor aktive, u koju će se ulagati, ne vrši nasumično i bez detaljnih analiza. Između ostalog, autor je ukazao na razliku između portfolija društava koji se bave životnim i neživotnim osiguranjem, analizirao je najvažnije funkcije investcionog portfolija i predstavio je osnovna obeležja finansijske aktive.