Pranje novca sa osvrtom na osiguranje

Apstrakt

Pranje novca je u uslovima globalizacije i liberalizacije postalo problem koji zahteva saradnju među državama i donošenje mera za njegovo suzbijanje ne samo na nacionalnom, već i međunarodno-pravnom i na nadnacionalnom nivou. Nakon pregleda najznačajnije regulative na nacionalnom, međunarodno-pravnom i nadnacionalnom nivou koja se odnosi na pranje novca, autor objašnjava faze pranja novca polaganje, prikrivanje i integraciju. Uz to, pažnju posvećuje sistemu analize zasnovanom na proceni rizika, kao vrlo važnom mehanizmu otkrivanja i sprečavanja pranja novca. Centralni deo rada odnosi se na pranje novca u osiguranju. Autor objašnjava postupak pranja novca u osiguranju i navodi primere iz prakse. Na kraju je predstavljeno stanje u Srbiji i ukazano da iako zakon sadrži dobra rešenja u pogledu sprečavanja pranja novca, u praksi se često ne sprovode uvek, pa bi takvu praksu trebalo menjati.
U radu je korišćen uporedno-pravni i analitički metod.