Savremeni izazovi upravljanja ljudskim resursima u zdravstvenom osiguranju sa osvrtom na neke pravne aspekte

Apstrakt

Upravljanje ljudskim resursima ima značajnu ulogu u opstanku i razvoju društava koja se bave zdravstvenim osiguranjem. Kako se zdravstvene usluge razvijaju, funkcija upravljanja ljudskim resursima trebalo bi da u većoj meri rešava različite savremene izazove koji, po pravilu, zahtevaju inovativne strategije i adekvatnu pravnu podršku. Ovaj članak ispituje neke važne izazove u upravljanju ljudskim resursima u oblasti zdravstvenog osiguranja, fokusirajući se na određena aktuelna pitanja, kao što su podizanje kapaciteta kod zaposlenih, sprečavanje odlaska radne snage, tehnološke integracije, usaglašenost sa propisima, uz sagledavanje pojedinih pitanja legislative. Adekvatnim prevazilaženjem ovih izazova, društva za zdravstveno osiguranje mogu da unaprede svoje prakse upravljanja ljudskim resursima i da motivišu zaposlene.

Literatura

 • Čerović, S. (2019). Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu. Beograd: Univerzitet Singidunum.
 • Đuričin, D., Kaličanin, Đ., Lončar, D., Vuksanović Herceg, I., (2018). Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski faklutet.
 • Gidens, E. (2007). Sociologija, Beograd: Ekonomski faklutet.
 • Krstić, M. S., Milojević, I., Rabrenović, M. (2023). Sustainable Development and Climate Change Mitigation. In U. Akkucuk (Ed.), Handbook of Research on Quality and Competitiveness in the Healthcare Services Sector, 152–176. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8103-5.ch009.
 • Krstić, M., Pavlović, N. (2020). Behavioral Economics: New Dimension in Understanding the Real Economic Behavior. In Akkucuk, U. (ed), Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy, 281–298. US, Pensilvania, IGI Global.
 • Petrović, M. (2004). Kadrovski menadžment. Beograd: Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti – Akademija lepih umetnosti.
 • Pilipović, J. (2020). Vrt od slova. Platonova misao i Vergilijeva 97 idilična poezija. Beograd: Službeni glasnik.
 • Rabrenović, M. (1995). Pojam organizacije, Ekonomika poljoprivrede, 42(1), 51–61.
 • Rabrenović, M. (2011). Strategijski menadžment u javnom sektoru. Beograd: JP Službeni glasnik.
 • Rabrenović, M. (2022). Upravno pravo na prekretnici i pravna priroda upravnih aktivnosti: Osvrt na neke osobenosti nadzora nad delatnošću osiguranja u Srbiji, Evropska revija za pravo osiguranja, XXI(2), 9–17.
 • Rabrenović, M. Iqbal, U. (2021). Značaj velike količine podataka i veštačke inteligencije za efikasne planove u oblasti zdravstvene zaštite, Jovanović, S., Marano, P. (urednici) u: Moderne tehnologije, novi i tradicionalni rizici u osiguranju (64–70). Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije.
 • Rabrenović, M. Čukanović, Karavidić, M. Stošić, I. (2018). Association of strategic management with vaccination in the terms of globalization, International Journal for Quality in Health Care, 30(3), 234–239.
 • Radović Marković, M. Vujičić, S. (2014). Innovative global companies – some case studies, Radović Marković, M. Vujičić, S. Ivković, D. (editors) in: Entrepreneurship: Factors Affecting Small-Scale Business Performance and Development (403–417). Belgrade: Faculty of Business Economics and Enrepreneurship.
 • Satria Fauzi Budi, R. Iqbal, U. Rabrenović, M. (2022). Potencijal sektora zdravstvenog osiguranja kao ključnog igrača u eri nakon pandemije, Tokovi osiguranja, 38(3), 121–142.
 • Stošić, S. Rabrenović, M. Simonović, P. (2019). Who Bears the Burden of increasing Medical Costs?, Zorana Nikitović, Slađana Vujičić, Ivan Piljan (editors) in: Employment, Education and Entrepreneurship, Beograd: Faculty of Business Economics and Enrepreneurship
 • Stošić, S. Rabrenović, M. (2016). Zdravstveno osiguranje i prava pacijenata u zemljama Evropske unije, Strani pravni život, 60(2), 185–197.
 • Stošić, S. Rabrenović, M. (2015). Mikroekonomski principi u zdravstvenom sekoru – tražnja za zdravstvenim uslugama u Republici Srbiji, Megatrend revija, 12(3), 29–48.