Subrogacija u osiguranju, sličnosti i razlike sa drugim institutima

Apstrakt

Subrogacija je pravni institut karakterističan za neživotna osiguranja i pojavljuje se oblasti osiguranja motornih vozila i građanskopravne odgovornosti iz upotrebe motornih vozila, transportnom osiguranju itd. Sa druge strane, moguće su situacije u kojima se isplatom sume osiguranja u punom iznosu za izvedene totalne štete i preuzimanjem spasenog ostatka, osiguravač oslobađa obaveze po polisi osiguranja, kao i da polisa osiguranja služi kao sredstvo obezbeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu za, ugovorom o osiguranju, pokrivene rizike gubitka ili uništenja osiguranog interesa itd. Zato se u osiguranju koriste brojni pravni instituti koji imaju različitu svrhu i proizvode različita dejstva na ugovorne strane. U radu se analiziraju sličnosti i razlike između pravnog instituta subrogacije i drugih instituta koji se u različitim situacijama primenjuju u praksi osiguranja, posebno dodirne tačke i karakteristike koje subrogaciju odvajaju od instituta napuštanja osigurane stvari (abandona), cesije, regresa i vinkulacije