Uporedni trendovi u regulisanju prava oštećenih lica, štetnika i Fonda za nadoknadu šteta prouzrokovanih neosiguranim motornim vozilima kroz pravo subrogacije

Apstrakt

U Kini, pravila Državnog saveta su utvrdila nadležnost Fonda za nadoknadu šteta prouzrokovanih neosiguranim motornim vozilima da nadoknadu štete isplaćenu oštećenim licima naplate od lica koje je odgovorno za nezgodu motornog vozila. U praksi, važeća pravila su neadekvatna da bi Fond za nadoknadu šteta prouzrokovanih neosiguranim motornim vozilima u dovoljnoj meri mogao da koristi svoje pravo subrogacije u Kini zbog određenog broja praznina i nedorečenosti. Slučajevi koji se odnose na to da li Fond može da nadoknadi isplaćenu štetu od odgovornih lica, društava za osiguranje od odgovornosti ili oštećenih lica, sudovi u različitim pravnim sistemima donose drugačije odluke.
U poređenju sa evropskim pravilima, uslovi za oštećena lica u ostvarivanju nadoknade štete u Kini su drugačiji, kao i zakonska regulativa za Fond za nadoknadu šteta prouzrokovanih neosiguranim motornim vozilima u naplati štete od lica odgovornog za prouzrokovanu nezgodu, kao i pitanja načina na koji će lokalna vlast organizovati Fond za nadoknadu šteta prouzrokovanih neosiguranim motornim vozilima. Da bi se iskoristile prednosti Fonda za nadoknadu šteta prouzrokovanih neosiguranim motornim vozilima i pomoglo oštećenim licima u njihovim poteškoćama, u ovom radu se predlaže da se izmene parnične procedure kako bi se poboljšala efikasnost nadoknade isplaćene štete ovog Fonda, garantujući efikasno