Upravno pravo na prekretnici i pravna priroda upravni aktivnosti: Osvrt na neke osobenosti nadzora nad delatnošću osiguranja u Srbiji

Apstrakt

Upravno pravo se sve češće suočava sa različitim izazovima i rastućim društvenim potrebama koji iziskuju nova inovativna rešenja. Zahtevi društvenih grupa za većom efikasnošću upravnog prava iskazuju se u ustavnom okviru nadležnosti zakonodavne, upravne i sudske vlasti.
Istovremeno se traga za pravnom prirodom različitih vidova upravnih aktivnosti, od kojih su neke prvi put regulisane novim Zakonom o opštem upravnom postupku, čime su postale i predmet analize nauke i prakse. Vršioci upravnih aktivnosti primenjuju norme upravnih postupaka, na šta je obavezan i nadzorni organ osiguranja. Zakonom o osiguranju i Zakonom o Narodnoj banci Srbije, propisima koji uređuju i posebne upravne postupke, regulisan je pravni položaj delatnosti osiguranja, kao i nadzorno-regulatorna ovlašćenja Narodne banke Srbije, kao nadzornog organa nad delatnošću osiguranja. Zakonom o osiguranju propisano je da protiv rešenja nadzornog organa Upravni sud ne može da reši upravnu stvar u sporu pune jurisdikcije, za čije je rešavanje utvrđena nadležnost Narodne banke Srbije.