Zaštita korisnika finansijske usluge osiguranja pri zaključenju ugovora na daljinu u Srbiji

Apstrakt

U srpskom pravu su posebna pravila o zaključenju potrošačkog ugovora o pružanju finansijskih usluga na daljinu primenom odredaba Direktive 2002/65/EZ o distancionom marketingu potrošačkih finansijskih usluga propisana u Zakonu o zaštiti potrošača. Predlaže se da se zaštita korisnika finansijskih usluga uredi posebnim zakonom i u tom cilju je pripremljen Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga na daljinu. Zaštita fizičkim licima pri zaključenju ugovora o osiguranju između odsutnih strana predviđena je i u odredbama Nacrta Građanskog zakonika Republike Srbije. U ovom radu razmatramo odredbe pozitivnog prava, odredbe predloga novih srpskih propisa koji su od značaja za zaključenje ugovora o osiguranju korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu i poredimo ih sa rešenjima iz uporednog prava u primeni Direktive 2002/65/EZ o distancionom marketingu potrošačkih finansijskih usluga i odredbama Načela evropskog ugovornog prava osiguranja. Pri tom su od značaja definicija pojma finansijske usluge i korisnika finansijske usluge, obaveza informisanja, pravne posledice odustanka od ugovora i sankcije koje su propisane zbog propuštanja zakonskih obaveza pružaoca usluga. Autor se zalaže da se ova oblast na odgovarajući način uredi u Zakonu o zaštiti potrošača.