Ugovori u privredi i prekomerno oštećenje – specifičnosti ugovora o osiguranju s obzirom na njegov aleatorni karakter

Apstrakt

U većini država Evrope ugovori o privredi izuzeti su od primene instituta laesio enormis jer se od privrednika očekuje poseban nivo pažnje i stručnosti prilikom zaključivanja ugovora i procene vrednosti prestacija. U Zakonu o obligacionim odnosima je propisano da se lezija primenjuje i na ugovore u privredi, ali Prednacrt Građanskog Zakonika Republike Srbije predviđa da se zbog nesrazmere uzajamnih davanja ne može tražiti poništenje privrednih ugovora. Zakonodavac je takođe eksplicitno isključio primenu pravila o prekomernom oštećenju i kada je reč o aleatornim ugovorima. Istovremeno, pravila o leziji se primenjuju na potrošačke ugovore kao jedan vid zaštite slabije ugovorne strane. S obzirom na specifičnu prirodu ugovora o osiguranju koji predstavlja jedan vid potrošačkih ugovora, ali i sporna
shvatanja o tome da li je pravna priroda ovog ugovor suštinski aleratorna, u ovom radu najpre vršimo pregled i detaljnu analizu argumenata za oprečne stavove o opravdanosti primene instituta lezije na ugovor o osiguranju. Kao zaključak potom dajemo i naš odgovor na to pitanje, potkrepljen adekvatnom pravnom argumentacijom.

Literatura

Bikić, E., Grgić, D. (2018). Ugovor o osiguranju, Anali Pravnog
fakulteta u Zenici, 155–193.
Božović, B. (2016). Zaštita potrošača u evropskom pravu i u praksi
međunarodnih i nacionalnih sudova. Podgorica: Centar za
monitoring i istraživanje.
Carić, S. (1979). Zakon o obligacionim odnosima i kodifikacija
pravila o ugovorima u privredi, Zbornik radova Pravnog fakulteta
u Novom Sadu, 14 (2), 48-59.
Carić, S. (1962). Oštećenje preko polovine, Glasnik Advokatske
Komore Vojvodine, 34 (1), 5–13.
Cvetković, M. (2008). Načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja
u ugovornom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u
Nišu, 52 (1), 189–210.
Dabić Nikićević, S. (2022). O načinu uređenja prekomernog
oštećenja u našem pravu i odnosu sa srodnim ustanovama,
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 70 (1), 535–561.
Đurđević, M. (2007). Ugovori o potrošnji, Pravo i privreda, 45
(5-8), 669–679.
Jovanović, S. (2022). Osiguranje u Srpskom građanskom zakoniku
iz 1844. godine – Prilog istoriji pravnog regulisanja
ugovora o osiguranju u Srbiji, Tokovi osiguranja, časopis za
teoriju i praksu osiguranja, XXXVIII(3), 9–26.
Kapor, V. (1979). Pitanja u vezi sa stupanjem na snagu Zakona o
obligacionim odnosima, Zbornik radova, 15–22.
Konstantinović, M. (1996). Skica za zakonik o obligacijama i ugovorima,
Beograd: Službeni list SRJ.
Kovač, K. (1980). Ekvivalentnost, aleatornost i poslovni moral u
našem pravnom sistemu, Glasnik Advokatske Komore Vojvodine,
52 (3), 1–15.
Krulj, V. (1980). Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd:
Savremena administracija.

Loza, B. (1970). Prekomerno oštećenje – oštećenje preko polovine
vrednosti kod teretnih ugovora(laesio enormis), Godišnjak
Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 14 (1), 40–56.
Menyhard, A. (2003). Excessive benefit and unfair advantage in
contracts, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu,
37 (1-2), 297–311.
Mihajlović, B. (2015). Ima li mesta potrošačkim ugovorima u
novom Građanskom zakoniku Srbije?, Pravo i privreda, 53
(4-6), 486–502.
Mijačić, M. (1990). Obligacioni ugovori. Beograd: Savremena administracija.
Milošević, Lj. (1978). Osnovna načela našeg obligacionog prava
prema Saveznom zakonu o obligacionim odnosima, Zbornik
radova, 31–44.
Odluka Vrhovnog privrednog suda, Sl. 491/58 od 6. novembra
1959. godine.
Petrović Tomić, N. (2020). O ograničenoj i usmerenoj slobodi
ugovaranja u ugovornom pravu osiguranja – fenomen „pokoravanja”
ugovora o osiguranju, Anali Pravnog fakulteta u
Beogradu, 68 (1), 100–125.
Radivojević, Z. (1983). Kodifikcija načela pacta sunt servanda i
Bečka konvencija o ugovornom pravu, Zbornik radova Pravnog
fakulteta u Nišu, 23 (1), 349–363.
Salma, J. (2010). Građanskopravni i trgovinski ugovori – osnovna
teorijska i metodološka pitanja njihove kodifikacije, Zbornik
radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 44(2), 37–64.
Salma, J. (1977). Načelo ekvivalentnosti i prekomerno oštećenje
u obligacionopravnim ugovorima: osvrt na projektovana zakonodavna
rešenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom
Sadu, 11 (1), 273–282.
Salma, J. (1976). Prekomerno oštećenje u obligacionim ugovorima.
Magistarski rad. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu.
Slijepčević, R. (2013). Izrada Građanskog zakonika Republike
Srbije – koncepcija, sadrzina i najvaznije novine prednacrta,
Revija za evropsko pravo, 15 (1), 99–152.

Šalaj, T. (2006). Pojam, pravna priroda i dejstva ugovora o osiguranju,
Pravo – teorija i praksa, 23 (7-8), 32–50.
Perović, S. (1995). Komentar Zakona o obligacionim odnosima.
Beograd: Savremena administracija.
Perović, S., Stojanović, D. (1980). Komentar Zakona o obligacionim
odnosima. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
Petrović Tomić, N. (2020). O ograničenoj i usmerenoj slobodi
ugovaranja u ugovornom pravu osiguranja_ fenomen pokoravanja
ugovora o osiguranju, Anali Pravnog fakulteta u
Beogradu, 67(1), 100–125, DOI: 10.5937/AnaliPFB2001100P
Povelja Evropske Unije o osnovnim pravima – Charter of fundamental
rights of the European Union – Official journal of the
European Union 2012/C 326/02. Dostupno na: https://eurlex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/
TXT 11. 2. 2023.
Prednacrt Građanskog Zakonika Republike Srbije (tekst od 28.
5. 2019. godine). Dostupno na: https://www.paragraf.rs/
nacrti_i_predlozi/280519-prednacrt-gradjanskog-zakonikarepublike-
srbije.html 21. 6. 2023.
Presuda Privrednog apelacionog suda, posl. broj Pž 2243/2015
doneta 22. 10. 2015. godine.
Uzelac, O. (2011). Pravni aspekti ugovora o osiguranju života posmatrani
u odnosu na druge slične ugovore, Pravo – teorija i
praksa, 28 (7-9), 97–106.
Van den Bergh, R. (2012). The long life of laesio enormis. Studia
Universitatis Babes Bolyai-Iurisprudentia. 4(1), 35–52.
Vizner, B. (1978). Komentar Zakona o obveznim (obligacionim)
odnosima. Zagreb: Riječka tiskara.
Zakon o obligacionim odnosima, Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85,
45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. List SRJ, br. 31/93, Sl. list SCG,
br. 1/2003 - Ustavna povelja i Sl. glasnik RS, br. 18/2020.
Zakon o obveznim odnosima, br. NN 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22.
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Sl. glasnik RS, br.
36/2011 i 139/2014.
Zakon o zaštiti potrošača, Sl. glasnik RS, br. 88/2021.